Kirjoitukset

Perhevapauudistuksessa voittaja on lapsi

On ollut ilahduttavaa havaita, kuinka muutamat tutut isät ovat päättäneet viettää pidemmän jakson perhevapaalla pienten lastensa kanssa. Yhdenkään en ole kuullut katuvan tätä päätöstä. Ennen ei olisi tullut kuuloonkaan, että isä jäisi pidemmäksi aikaa kotiin lapsia hoitamaan ja äiti menisi töihin. Onneksi ajat muuttuvat, ja tässä suhteessa selvästi parempaan suuntaan. Mutta edelleen meillä on petrattavaa, sillä tilastojen mukaan 89 prosenttia kaikista vanhempainvapaista käyttävät äidit, ja kotihoidontuen saajista vain kahdeksan prosenttia on miehiä. Ja edelleen naisen euro on 84 senttiä ja eläke-euro 79 senttiä. Perhevapaiden tasaisemmalla jakautumisella perheessä parannetaan samalla naisten asemaa työmarkkinoilla sekä kavennetaan sukupuolten välisiä palkka- ja eläke-eroja.

Hallituksen esitys perhevapaauudistuksesta on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Uudistuksen tavoitteena on kannustaa isiä lisäämään vanhempainvapaiden käyttöä nykyistä enemmän ja jakaa hoitovastuuta perheissä tasaisemmin. Ennen kaikkea uudistuksella vahvistetaan lapsen oikeutta molempien vanhempien kanssa vietettyyn aikaan ja varhaisen kiintymyssuhteen rakentamista kumpaankin vanhempaan. Jatkossa huomioitaisiin nykytilannetta paremmin myös erilaiset perhemuodot.  Kyseessä on iso panostus lapsiperheisiin ja lasten hyvinvointiin perhetaustastaan riippumatta.

Vaikka nyt ollaan luomassa lainsäädäntöä, jonka halutaan olevan kannustin isille ottaa enemmän hoitovastuuta perheissä, on lakimuutokset vain yksi keino kohti tätä tavoitetta. Työpaikoilla on aivan keskeinen rooli siinä, miten vanhempien, ja etenkin miesten perhevapaille jäämiseen suhtaudutaan. Kannustetaanko isiä tulevaisuudessa laaja-alaisesti jäämään vapaille ja etenkin pidemmille vapaille?

Tässä vaiheessa on hyvä todeta, että mitään ei olla ottamassa äideiltä pois. Sitä on turha pelätä. Vaikka uudessa mallissa on kiintiöidyt vanhempainpäivärahaoikeudet molemmille vanhemmille, voi toinen vanhempi luovuttaa omasta kiintiöstään määrätyn määrän toiselle vanhemmalle. Tämän päätöksen tekee perhe ja vanhemmat keskenään oman tilanteensa ja tahtonsa mukaisesti.  Nykytilanteeseen verrattuna perheiden asema ei luovuttamismahdollisuuden johdosta kuitenkaan heikkene. Uudistus tuo toivottua joustavuutta perhevapaiden käyttöön. Vapaata voi käyttää aiempaa useammassa osassa tai osa-aikaisesti. Työn, yrittäjyyden, opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittamista helpotetaan. Kyseessä on historiallinen, iso uudistus, joissa voittaja on ennen kaikkea lapsi.

 

Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 27.9.2021

Julkaistu: 27.09.2021